กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและการแต่งกายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี2559
SSRU admin
2016-06-16 15:32:54

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดวันรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี2559 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 15.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น4 และจะขยายระยะเวลาในการรายงานตัวบัณฑิตตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฏาคม 2559 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


บัณฑิตจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลดังนี้

1 แบบสอบถามภาวะการณ์มีงานทำ

http://www.job.mua.go.th

2 ลงทะเบียนประวัติบัณฑิต

http://www.reg.ssru.ac.th/graduate/index.php/loginsystem

3 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

http://www.alumni.ssru.ac.th