มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
SSRU admin
2019-02-01 11:27:40


วันที่ 31 มกราคม 2562 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย "การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ : ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


--ณาฐวดี พุทธวงค์ รายงาน
--ฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ ถ่ายภาพ