ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบAdmissions ปีการศึกษา 2559
SSRU admin
2016-06-27 12:05:44

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

- คณะครุศาสตร์(รหัส 3104 - 3109)

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(รหัส 3110 - 3123)

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รหัส 3124 - 3139)

- คณะศิลปกรรมศาสตร์(รหัส 3140 - 3146)

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(รหัส 3147 - 3165)

- คณะวิทยาการจัดการ (รหัส 3166 - 3179)

- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์(รหัส 3180 - 3185)

- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (รหัส 3186 - 3192)

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (รหัส 3193 - 3197)

- วิทยาลัยนานาชาติ(รหัส 3198 - 3202)

- วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (รหัส 3203 - 3204)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กำหนดการรายงานตัวและตารางค่าธรรมเนียม ดังนี้

- กำหนดการรายงานตัวนักศึกษา ระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

- ตารางค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาและค่าลงทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

- ประกาศราคาเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายนักศึกษาในการมอบตัวนักศึกษา

- แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ธนาคารกรุงเทพฯ (กอรกข้อมูลนำมาวันมอบตัว)