โครงการสัมมนาและนำเสนอบทความทางวิชาการระดับปริญญาตรี แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
SSRU admin
2018-05-03 10:35:08

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและนำเสนอบทความทางวิชาการระดับปริญญาตรี แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 ณ ห้อง 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจัดโดยแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน และตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆ รวมถึงให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสัมมนาทางวิชาการโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง