คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
SSRU admin
2017-06-15 21:48:32

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ระยะเวลาเรียน 5 ภาคการศึกษา) 

ดำเนินการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา                   ฤกษ์สำราญ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ             โปรยรุ่งโรจน์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย             เอกมาไพศาล

4. ดร.ภรณ์นภัส              เบินท์

5. ดร.ศุภศักดิ์                 เงาประเสริฐวงศ์

6. คุณวสุ                       สุรัติอันตรา         เลขาธิการสมาคมสปาแห่งประเทศไทย

7. ดร.สรายุทธ                มหวลีรัตน์          กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท  จำกัด (มหาชน)

8. ดร. สมชาย                 ลาภใหญ่            อนุกรรมการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ประจำสภากรุงเทพมหานคร

9. คุณพงษ์สุระ               คู่พงศกร

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในแผน ก แบบ ก2 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์ ควบคู่กับการเรียนรายวิชา)  หรือ แผน ข (เน้นการเรียนรายวิชา ควบคู่กับการค้นคว้าอิสระ)

เปิดสอนใน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ 

(1) กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว

(2) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก

(3) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

สถานที่รับสมัคร : สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 09 1425 9901, 0 2160 1285

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : ตลอดหลักสูตร 140,000 บาท   จำนวน  5  ภาคเรียน  ภาคเรียนละ  28,000  บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

เปิดการศึกษา เดือนสิงหาคม  2560