คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
SSRU admin
2017-06-15 21:53:56

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ดำเนินการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ติน                            ปรัชญาพฤทธิ์

2. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์                     สุขสำราญ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ                   รัฐฉัตรานนท์

4. รองศาสตราจารย์  ดร.โยธิน      แสวงดี

5. พล.ต.ดร.พิเชษฐ                      คงศรี

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์    ศศิธรเสาวภา

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในแผน ก แบบ ก2 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์ ควบคู่กับ

การเรียนรายวิชา)  หรือ แผน ข (เน้นการเรียนรายวิชา ควบคู่กับการค้นคว้าอิสระ)

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

สถานที่รับสมัคร: สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 08 1920 8199, 0 2160 1284

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : ตลอดหลักสูตร 130,000 บาท   จำนวน  5  ภาคเรียน  ภาคเรียนละ  26,000  บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

เปิดการศึกษา :  เดือนสิงหาคม  2560