14 นักศึกษาทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บินลัดฟ้าอบรมผลิตสื่อวีดีทัศน์ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
SSRU admin
2018-07-05 15:23:01

14 นักศึกษาทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บินลัดฟ้าอบรมผลิตสื่อวีดีทัศน์ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี


นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 14 คน บินลัดฟ้าเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นการผลิตวีดีทัศน์ ณ Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเวลา 10 วัน


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดส่งนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จำนวน 14 คนที่ผ่านคัดเลือก เพื่อรับทุนฯ ไปเข้าร่วมโครงการการอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ณ Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่าง Dong Ah Institute of Media and Arts กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยได้รับการประสานงานและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน เพื่อเป็นการเสริมทักษะอาชีพด้านการผลิตวีดีทัศน์แก่นักศึกษา และเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีอีกด้วย


การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr.Yong H. Choi , President of Dong Ah Institute of Media and Arts เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้ดำเนินงานร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาอย่างอบอุ่น จากนั้นนักศึกษาได้เข้าสู่การเยี่ยมชมสถานศึกษา (Campus Tour) การเข้าชมห้องปฏิบัติการการผลิตรายการโทรทัศน์ การแสดง ฯลฯ สถานที่อบรมต่างๆ สำหรับการใช้ชีวิตแห่งการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการอบรม


กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ได้แก่ หลักทักษะการอ่าน พูด เขียน อย่างง่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน กิจกรรมสอนร้องและเต้น K-Pop ในช่วงพักการอบรม การอบรมกระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์ การอบรมทฤษฎีการจัดแสง การจัดองค์ประกอบของภาพ การถ่ายภาพและการผลิตผลงานมิวสิควีดีโอ การลงพื้นที่ถ่ายทำผลงาน การอบรม เรื่องเทคนิคการเล่าเรื่อง ( storytelling) การอบรมตัดต่อเสียงและการลำดับภาพในงานภาพยนตร์ และปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานของนักศึกษาหลังจากการเสร็จสิ้นการอบรม โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจาก Dong Ah Institute of Media and Arts


การเดินทางในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยากรจัดการ อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียนและคณะ เดินทางไปเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาจากการอบรมฯ รวมทั้งคณะอาจารย์พี่เลี้ยงที่เดินทางไปกับนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสวตร์ อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ และอาจารย์ลดาพร พิทักษ์ ในโอกาสนี้ Professor Kim , Director of International Academic Affaires ได้ให้การต้อนรับและอยู่ร่วมดูแลการฝึกอบรมตลอดโครงการ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาทั้ง 14 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 14 คน ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทั้งกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ เพื่อร่วมเดินทางไปรับการอบรมด้านการผลิตสื่อวีดีทัศน์ ณ Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หวังว่าทุกคนได้รับความรู้ และประสบการณ์ดีๆ จากโครงการนี้ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้ ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี ทางคณะฯ จะจัดโครงการดีๆเช่นนี้อีก เพื่อนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการในปีต่อๆไป ”


การอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อวีดีทัศน์ของนักศึกษาทั้ง 14 คน ตลอดระยะเวลาการอบรมที่ผ่านมา นางสาวกัญญารัตน์ เหล็กสุวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้โอกาสนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอบรมในต่างประเทศ ได้เรียนรู้ด้านการถ่ายทำวีดีทัศน์ การเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ทำให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพดีๆ ตลอดระยะเวลา 10 วันของการอบรม และจะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต พร้อมบอกเล่าประสบการณ์ดีๆให้เพื่อนๆและรุ่นน้องได้ฟัง”


นายพลวัต เสาวรส นักศึกษาชั้นที่ 1 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณ คณะวิทยาการจัดการ ที่ทำให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดประสบการณ์ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากในชีวิตครับ ความรู้ที่ได้รับตลอดระยะเวลา 10 วันที่เข้ารับการอบรม ผมสามารถต่อยอดในวิชาชีพ เเละการทำงานต่อๆ ไปในอนาคตได้ครับ และขอขอบคุณอาจารย์ เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตการอบรม ดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทุกคนและยินดีที่ได้รู้จักครับ”


งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา