กำหนดการรายงานตัวและรายชื่อบัณฑิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐
SSRU admin
2017-09-14 10:57:44

มหาวิทยาลัย กำหนดการรับรายงานตัวบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้มารายงานตัวระว่างวันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๔  และบัณฑิตที่ไม่สามารถมารายงานตัวในวันและเวลาข้างต้นได้ สามารถมารายงานตัวได้ระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ณ กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓


เว็ปไซต์สำหรับให้บัณฑิตเข้าไปบันทึกข้อมูล ดังนี้

1 www.employ.mua.go.th (แบบสอบถามภาวะการณ์มีงานทำของบัณฑิต)

2 www.reg.ssru.ac.th/graduate/index.php/loginsystem  (ลงทะเบียนประวัติบัณฑิต)

3 www.alumni.ssru.ac.th (ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า)

-------------

>>  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต  <<

หมายเหตุ : วิธีการค้นหาการค้นหารายชื่อบัณฑิต ให้ใช้วิธีหรือคำสั่งคีย์ลัดเหมือนใน Microsoft Office คือ กด   Ctrl+F เพื่อเรียก  หน้าต่างค้นหาคำขึ้นมา หรือใช้เมนูคำสั่ง Edit > Find แล้วกรอกรหัสนักศึกษา หรือ ชื่อนักศึกษา