อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU admin
2018-07-11 14:39:45

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ (ชั้น 10) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามทางวิชาการการลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนร่วมกันตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มุ่งสร้างบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ สนับสนุนการรับนักศึกษาและอาจารย์เข้าฝึกงานตลอดจนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน


ภาพ/ข่าว: นเรศ บัวลวย