ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม การประชุมเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง
SSRU admin
2015-10-27 09:46:10

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม "การประชุมเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง(Free Enrollment) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ รหัส ๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘" รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Download เอกสารแนบที่นี่