ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ”พัฒนาจิตเพื่อชีวิตมหาวิทยาลัย”
SSRU admin
2018-04-30 11:05:09

เมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ”พัฒนาจิตเพื่อชีวิตมหาวิทยาลัย” ณ วัดราชาธิวาสวิหาร วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม เสียสละต่อตนเองและส่วนรวม ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ภาพข่าว

นางสาวณธกมล ลูกคำ : รายงาน