อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ จัด “โครงการของดีวิถีชุมชน”
SSRU admin
2018-10-29 11:07:03


วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด “โครงการของดีวิถีชุมชน” โดยมีอาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนในการพัฒนาเกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ายของชุมชน เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีเครือข่ายจากชุมชน อบต.แควอ้อม ชมรมผู้สูงอายุบางนกแขวก ศิษย์เก่า และนักศึกษาที่สนใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เฉลิมพล ทับซ้าย และอาจารย์โชติกา ทังสุนันท์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม