รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
SSRU admin
2018-07-12 15:50:06


๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เกียรติเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการนาแผนกลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (พ.ศ.2561-2565) “มองหลัง เดินหน้า ทิศทางการพัฒนา ตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์วิจัย/ บริการวิชาการ ณ โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าว การจะพัฒนาและวางแผนงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จผู้บริหารและนักวิจัยจะต้องมองเป้าหมายเดียวกัน และมีการวางแผนงานที่เป็นระบบ โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และให้ความรู้แก่นักวิจัย ให้มีความพร้อมต่องานวิจัยที่ขะดำเนินกาขึ้น พร้อมทั้งต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผน พร้อมจะดำเนินการเพื่อการพัฒนางานวิจัย


•|โชฐิรส พลไชยมาตย์ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru