คณะครุศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)
SSRU admin
2017-06-11 22:41:09

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3) ระหว่างวันที่ 12 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2560


จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้


1. จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ2. คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี


2.1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป 


2.1.1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป


2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น


2.1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ หรือ โรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น


2.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตาม ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา


2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท


2.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย


2.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร


2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร

4. การสมัครสอบคัดเลือก


ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ           สวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับ ปริญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3) แล้วจึงสมัคร


หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก         เข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน 


อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี                   ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบรับตรง (รอบ 3) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือก                   สามารถเลือกสมัครสอบระบบรับตรง สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆ หรือไม่                      เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  ชั้น 1 จำนวน 300 บาท)


กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดในประกาศ                รับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 12 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2560  ไปยังฝ่ายบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียม ความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร


ขั้นตอนการสมัคร


 วิธีการสมัคร ดังนี้ 


1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 1  ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2560  ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์


2. ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)


(โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูล ต่างๆด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง)


3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 1  ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2560  ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์ เท่านั้น หากไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก


7. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน สอบวิชาเฉพาะทาง และสอบสัมภาษณ์คือ


7.1 บัตรประจำตัวผู้สมัคร/หรือใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครกับสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับจริง


7.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการ ออกให้เท่านั้น


7.3 สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ สำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นๆ              ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุค่าเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคเรียนที่ 1) กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด


7.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อนามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน


7.5 กรณี สาขาวิชาที่กำหนดให้มีการสอบวิชาเฉพาะทาง ผู้สมัครต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ. / ใบ รบ.) เอกสารแสดงความสามารถของผู้สมัคร หรือ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) อุปกรณ์อื่น ๆ                   ตามสาขาวิชาที่กำหนดในประกาศ


กรณีผู้เข้าสอบไม่นำบัตรบัตรประจำตัวประชาชน/หรือใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครกับทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริงดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้


หากหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครชำรุดหรือสูญหาย ติดต่อที่กองอำนวยการสอบ/จุดบริการ      สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 1 เพื่อดำเนินการเขียนคำร้อง ขอบัตรแทนเข้าห้องสอบในวันสอบคัดเลือก โดย นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้มาด้วย ทั้งนี้ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรแทน เข้าห้องสอบ ฉบับละ 50 บาท


8. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบข้อเขียน/สอบวิชาเฉพาะทาง/สอบสัมภาษณ์


8.1 ในการสอบทุกครั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน/หรือใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครกับสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นฉบับจริงมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ


8.2 ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ


(งดสวมเสื้อยืด งดใส่ร้องเท้าแตะ สุภาพสตรีให้สวมกระโปรง)


8.3 ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที


8.4 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบ


8.5 ห้ามนำกระดาษใดๆ วิทยุโทรคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด กล้อง ถ่ายรูป ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ เช่น เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ และไม้ บรรทัด             ที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดดเด็ดขาด ยกเว้นสาขาวิชาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น


8.6 ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือตามอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด                ของผู้เข้าสอบหรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดต่อเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ


8.7 ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบจะบันทึกไว้ และรายงานให้กรรมการกลางประจำอาคาร และกรรมการกองกลางของสนามสอบทราบ โดยผู้สอบอาจจะ              ไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาคะแนนสอบ


8.8 ก่อนหมดเวลา 5 นาที กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ


8.9 ในกรณีที่เกิดปัญหาใดๆ กรุณาแจ้งได้ที่กรรมการคุมสอบประจำห้องสอบ


5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บนระบบอินเทอร์เน็ต ที่www.edu.ssru.ac.th หรือหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  ชั้น 1


6. การสอบวิชาเฉพาะทาง


            -ไม่มี-


7. การสอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เท่านั้น มหาวิทยาลัย     ราชภัฏสวนสุนันทา ทำการสอบข้อเขียนระหว่าง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตามที่ระบุไว้ในตารางสอบและแผนผังนั่งสอบ และมีแนวปฏิบัติดังนี้


7.1 ผู้สมัครสอบควรตรวจสอบผังที่นั่งสอบก่อนวันสอบ เพื่อจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาคาร สถานที่            และการเดินทางไปยังสนามสอบที่มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา เพื่อให้สามารถเข้าสอบตามเวลา ที่กำหนด


7.2 ผู้สมัครสอบต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบข้อเขียน/สอบวิชาเฉพาะทาง/สอบ สัมภาษณ์ตามกำ หนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด


8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/พร้อมดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัติ นักศึกษาบนระบบอินเทอร์เน็ต


8.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560           บนระบบอินเทอร์เน็ต ที่ www.edu.ssru.ac.th หรือหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  ชั้น 1 ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบดู ให้รอบคอบด้วยตนเอง เพราะอาจมีคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเองอยู่ท้ายประกาศ


8. 2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้จะต้องดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา                           ที่ www.reg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในประวัติ                    ให้ครบถ้วนและ Print –out นำ ส่งในวันรายงานตัว ถ้ากรอกประวัติไม่เรียบร้อยหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาได้


9. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา


9.1 ผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้าศึกษาในวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 15.30 น.          ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งนำเงินค่ารายงานตัวเข้าศึกษา และเอกสารที่ต้องใช้                     ในการรายงานตัว ดังต่อไปนี้


1) Print ใบมอบตัว และ ใบประวัตินักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 3 ฉบับ)

3) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ตัวจริงและสำเนา 3 ฉบับ)

4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริงและสำเนา 2 ฉบับ)

5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จำนวน 3 ใบ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา)

6) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

7) ค่าลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณ 15,000-30,000 บาท ให้เป็นไป              ตามประกาศของมหาวิทยาลัย


8) ผู้สมัครที่ไม่ทำการรายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่ประกาศถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา               ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


9) นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษหากไม่ผ่านตาม เกณฑ์ที่กำหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าวตามกิจกรรมและปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะสำเร็จการศึกษาได้


10) การปฐมนิเทศ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาจะได้รับกำหนดการปฐมนิเทศในวันมอบ ตัวเป็นนักศึกษา หรือตรวจสอบได้บนระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.ssru.ac.th


11) เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ รายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา 4. หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเข้าศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น


12) สถานที่ติดต่อสอบถาม


12.1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 1 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิตเขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02160- 1062 ต่อ 101,110,114 โทรสาร (Fax) 02-1601057