แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU admin
2017-09-01 12:00:53


แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            สืบเนื่องจากกรณีการเผยแพร่เหตุการณ์รุนแรงในการรับน้องทางสื่อสังคมออนไลน์ของสาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์นั้น มหาวิทยาลัยขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ นาฬิกา และมหาวิทยาลัยรับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ นาฬิกา หลังจากนั้นได้มีคำสั่งให้งดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทันที พร้อมกับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งในวันถัดมาคณะกรรมการฯ ได้มีข้อสรุปเบื้องต้นให้ลงโทษทางวินัยนักศึกษาผู้ก่อเหตุโดยพักการเรียนเป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา ตัดคะแนนความประพฤติและทำทัณฑ์บนผู้ร่วมกระทำความผิดอีก ๑๕ คน ประกอบด้วยนักศึกษาชาย ๑๐ คน และนักศึกษาหญิง ๕ คน ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมถึงพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั่วทั้งกระบวนการของการรับน้อง ไม่พิจารณาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น ในภายหลังคณะกรรมการจึงได้พิจารณาโทษเพิ่มเติม โดยพักการเรียนนักศึกษาชายที่ก่อเหตุรุนแรงเป็นเวลา ๑ ปี และพักการเรียนนักศึกษาที่ร่วมก่อการอีก ๑๕ คนเป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา


            มหาวิทยาลัยขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า การดำเนินการของมหาวิทยาลัย  ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบและวินัยของนักศึกษาอย่างเคร่งครัด และดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ในทันทีหลังเหตุการณ์เกิดขึ้น การดำเนินการต่างๆ มีข้อยุติก่อนที่จะมีผู้นำเหตุการณ์ดังกล่าวไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์


            มหาวิทยาลัยขอประณามผู้ที่กล่าวอ้างหลักสิทธิมนุษยชนแล้วมีการนำคลิปเหตุการณ์ต่างๆ ไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการกรณีดังกล่าวนี้จบสิ้นไปแล้ว แต่บุคคลกลุ่มนี้กลับไม่ยอมยุติเรื่อง       มีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเสริมแต่งเข้าไปในเนื้อหาของการนำเสนอ ซึ่งส่งผลให้เกิดความโกรธแค้น เกลียดชังขึ้น รวมทั้งได้มีการเปิดเผยใบหน้าและที่อยู่ของนักศึกษารุ่นพี่ที่ก่อเหตุเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงมากกว่าการละเมิดทางกายเสียอีก กรณีดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยถือเป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายยิ่งกว่า จึงขอประณามการกระทำเช่นว่านั้น และขอเรียกร้องให้ยุติพฤติการณ์ดังกล่าวนี้


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา