ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SSRU admin
2018-06-28 10:30:54


วันนี้ 27 มิ.ย 61 ณ ห้องเรียน 1721 ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และให้บริการตรวจ VCT/STIs แก่นักศึกษาให้มีความรู้ในการป้องกันตนเอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน