ขอเชิญรับฟังการบรรยาย โครงการอบรมเชิงวิชาการ "การศึกษาจะถูกเปลี่ยนในยุคเศษฐกิจดิจิทัล" โดย พันเอก ดร.เศษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
SSRU admin
2017-03-07 14:12:04

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย
โครงการอบรมเชิงวิชาการ
"การศึกษาจะถูกเปลี่ยนในยุคเศษฐกิจดิจิทัล"
โดย พันเอก
ดร.เศษฐพงค์
มะลิสุวรรณ

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย โครงการอบรมเชิงวิชาการ "การศึกษาจะถูกเปลี่ยนในยุคเศษฐกิจดิจิทัล" โดย พันเอก ดร.เศษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 14.00-16.00น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th