ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้” หัวข้อการอบรม : Lecture Facebook Marketing
SSRU admin
2018-05-11 13:20:02

เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้” หัวข้อการอบรม : Lecture Facebook Marketing ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะจากการฝึกอบรม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ โดยบรรยากาศการอบรมนักศึกษามีความสนุกสนานและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

รัณวรัชญ์ บุญถึก : ถ่ายภาพ
ณธกมล ลูกคำ : รายงาน