ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบAdmissions ปีการศึกษา 2560
SSRU admin
2017-07-11 10:00:50

- คณะครุศาสตร์(รหัส 2725 - 2730)

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(รหัส 2731 - 2744)

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รหัส 2745 - 2761)

- คณะศิลปกรรมศาสตร์(รหัส 2762 - 2768)

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รหัส 2769 - 2784)

- คณะวิทยาการจัดการ (รหัส 2785 - 2798)

- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (รหัส 2799 - 2804)

- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (รหัส 2805 - 2811)

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (รหัส 2812 - 2816)

- วิทยาลัยนานาชาติ(รหัส 2817 - 2821)

- วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (รหัส 2822 - 2823)

================

กำหนดการรายงานตัวและตารางค่าธรรมเนียม ดังนี้

- ตารางค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาและค่าลงทะเบียน

- ประกาศราคาเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายนักศึกษาในการรายงานตัวนักศึกษา

- แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ธนาคารกรุงเทพฯ (กอรกข้อมูลนำมาวันมอบตัว)