สวนสุนันทาเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 HIDA

สวนสุนันทาเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 HIDA

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA (Health Innovation Digital Age) รุ่น 1
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สอบถารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 083 015 3333


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

www.ssru.ac.th

Top