คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567” (ผ่านระบบออนไลน์)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

“การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567” (ผ่านระบบออนไลน์)

เปิดรับบทความ 14 ก.พ. - 30 เม.ย. 2567

สาขาที่เปิดรับบทความวิจัย

- กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บทความจากการนำเสนอมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 2)

สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  
http://conference.ssru.ac.th/edu2024


Top