มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม : Smart Archetype University of the Society

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ Hyper-Converged พร้อมอุปกรณ์ ...

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ Hyper-Converged พร้อมอุปกรณ์ ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาพร้อมติดตั้ง ...

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ...