มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม : Smart Archetype University of the Society

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาการรับประกันอุปกรณ์ Next Generation Firewall และชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade ...

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาการรับประกันอุปกรณ์ Next Generation Firewall และชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดจ้างบำรุงรักษาประกันอุปกรณ์ Next Generation Firewall และชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade สำนักวิชาศึกษาทั่วไปและนวัตรกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มรภ.สวนสุนันทา ...

กิจกรรม

29 มิ.ย. - 30 มิ.ย.

สวนสุนันทาเชิญร่วมงานย้อนรอยรําลึก เหตุการณ์เสด็จขึ้นตําหนัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28 มิ.ย.

การแสดงบทเพลงออเคสตร้าแห่งยุคคลาสสิค ภายใต้บรรยากาศ ความเป็นวัง โดยวงดนตรีจาก Royal Bangkok Symphony Orchestra ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
17 มิ.ย. - 18 มิ.ย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ อาคารอเพกพิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10 มิ.ย. - 14 มิ.ย.

ฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
30 พ.ค. - 1 มิ.ย.

โครงการการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21 ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา