มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม : Smart Archetype University of the Society

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายูยิตสู ...

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการทำอาหาร กิจกรรม THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE(TUCC) 2018 THAILAND'S LARGEST CHEF COMPETITION OF THE YEAR ...

สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาธุรกิจการบิน รหัส 60 โดย อ.แอน : Education Director of Scandinavian Makeup Academy, Bangkok ...

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิชาการ โครงการ“พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การวิจัย FMS SSRU Mini Conference 2018” นำเสนอบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ...

กิจกรรม

19 ก.ค. - 20 ก.ค.

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ...

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
25 มิ.ย.

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ถวายแด่ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ ...

อาคารสายสุทธานภดล
18 มิ.ย.

วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร ในวาระวันครบรอบการก่อตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ...

ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาติ
15 มิ.ย.

คณะวิทยาการจัดการ จัด ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ICMSIT 2018

คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 57)
13 มิ.ย.

JOB FAIR 2018

ลานกิจกรรม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน