มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม : Smart Archetype University of the Society

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทัศนียภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างงานสร้างถนนรอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องขายของที่ระลึก อาคารฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ...

กิจกรรม

29 มี.ค.

บัณฑิต วิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 10

ณ อาคารศรีจุฑาภา
26 มี.ค.

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1
26 มี.ค.

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดพิธีมอบหมวกวิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตร ธุรกิจพาณิชยนาวี

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
18 มี.ค. - 21 มี.ค.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่าย กิจการนักศึกษา จัดโครงการศิลปกรรมปันน้ําใจส่งเสริมด้านจิตอาสา

จ.ลำปาง
17 มี.ค. - 20 มี.ค.

วิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดโครงการทัศนศึกษาสิ่งทอพื้นเมืองจัด

ณ แหล่งทอผ้าหริภุญชัย ณ จ.ลําพูน และจ.เชียงใหม่