มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
SSRU admin
2018-02-27 09:49:11
2018-03-04
ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช