บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
SSRU admin
2019-03-19 11:27:14
2019-03-26
อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1