สวนสุนันทาเชิญร่วมงานย้อนรอยรําลึก เหตุการณ์เสด็จขึ้นตําหนัก
SSRU admin
2019-06-11 11:15:52
2019-06-29 - 2019-06-30
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สวนสุนันทาเชิญร่วมงานย้อนรอยรําลึก

เหตุการณ์เสด็จขึ้นตําหนัก

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา เชิญชมนิทรรศการ “100 ปี เสด็จขึ้นตําหนัก สวนสุนันทา” เนื่องในโอกาสพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินี้ นาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุน ศรีสัชนาลัยสุรกัญญา และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนอู่ทองเซต ขัตติยนารี เสด็จเข้ามาประทับในสวนสุนันทา ร่วมย้อนรําลึก เหตุการณ์ผ่านนิทรรศการชุดพิเศษและกิจกรรมทางวัฒนธรรม

อาทิ

การบรรยายพิเศษ

วันที่ 29-30 มิถุนายน ทัศนาสถานที่สําคัญใน ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชาววัง และเรื่องราวความเป็นไปใน ตําหนักพระวิมาดาเธอฯ พร้อมการสาธิตอาหารและงานฝีมือ ชาววัง รอบน้ําชมเวลา 13.00 น. , 14.00 น. และ 15.00 น.