เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลดความเสี่ยงกลุ่มภาวะโรค Metabolic ประจำเดือนมกราคม 2561
SSRU admin
2018-01-15 14:57:32
2018-01-12 - 2018-01-30
อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ประกาศจากงานกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา

 
เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลดความเสี่ยงกลุ่มภาวะโรค Metabolic เข้ารับการตรวจเพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองและภาวะอ้วนลงพุง ในวันที่ 
12,19,23,30 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยกำหนดวันละ200 คน แบ่งเป็นช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. และช่วงเวลา 13.00 -15.00 น. ณ สุนันทาคลินิกเวชกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมายเหตุ

1. ผู้ที่จะทำการจองกิจกรรมต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 (รหัส 58- 59) จำนวนวันละ 200 คนเท่านั้น นักศึกษาสามารถจองเข้ารับการตรวจได้ 1 ครั้งเท่านั้น

2. กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม ซ่อม  กิจกรรมเลือก  จำนวน 3 หน่วย เป็นกิจกรรมปีการศึกษา 2558 หรือ ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น ( เช่น ซ่อมกิจกรรมเลือก ปี 2558 เป็นต้น)

3. ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมของตนเองให้เรียบร้อย ว่าร่างกายพร้อมตรวจหรือเปล่า พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ก่อนเข้ารับการตรวจ และต้องอยู่ตรวจให้ครบทุกขั้นตอนเท่านั้น และจะทำการจัดเก็บใบจอง ณ จุดตรวจสุดท้าย

4. เมื่อจองแล้วจะไม่สามารถ กดยกเลิกได้ไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. เมื่อทำการจองแล้วให้ดำเนินการพิมพ์ใบจองทันที เพื่อป้องกันระบบไม่สามารถเข้าพิมพ์ได้ในภายหลัง
6. ผู้ที่จองแล้ว
ไม่มาเข้าร่วม หรือ ยกเลิก จะโดนตัดหน่วย กิจกรรมบังคับที่ตนเองได้เก็บสะสมมา จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม

7. นักศึกษาที่มีลำดับการจอง 1 – 100 เข้ารับการตรวจในช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. และลำดับการจอง 101 – 200 เข้ารับการตรวจในช่วงเวลา 13.00 -15.00 น.

8. การเข้าร่วมให้นักศึกษานำใบจองมาแสดงในการเข้าร่วมกิจกรรม หากนักศึกษาไม่นำใบจองมาหรือไม่สามารถพิมพ์ไปจองได้จะถือว่าท่านไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น

เอกสารประกอบ

โครงการลดความเสี่ยงกลุ่มภาวะโรค Metabolic.pdf