มนัสคารวะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
SSRU admin
2019-05-07 14:47:29
2019-05-31
คณะวิทยาการจัดการ


คณะกรรมการ 4 ชั้นปีกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชานิเทศศาสตร์ร่วมพิธี “มนัสคารวะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี “ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ (เนินใหญ่) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป 


คลิก >>> https://bit.ly/2V6DJ98

ที่มา :อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์

www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th