มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
SSRU admin
2019-05-07 14:29:14
2019-06-17 - 2019-06-18
ณ อาคารอเพกพิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช