โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
SSRU admin
2018-06-27 10:34:47
2018-08-02
หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2561 

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ บริเวณใต้ตึก22 

ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00

*หมายเหตุ* นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย