ฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
SSRU admin
2019-05-07 14:23:24
2019-06-10 - 2019-06-14
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา