โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561
SSRU admin
2018-03-05 11:28:14
2018-03-13
ห้องศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ศูนย์วิทยบริการ)

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

 

               ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “ศีล 5” ในวันที่ 8,13,20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ศูนย์วิทยบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

หมายเหตุ

1. เป็นนักศึกษาที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หากเคยเข้าร่วมมาแล้วจะไม่ได้รับหน่วยในครั้งนี้

2. ผู้ที่จะทำการจองกิจกรรมต้องเป็นนักศึกษาชั้นปี 2-3 (รหัส 58 และ 59) เท่านั้น จำนวน 50 คน นักศึกษาสามารถจองเข้ากิจกรรมได้ 1 ครั้งเท่านั้น
3. กิจกรรมดังกล่าวเป็น 
กิจกรรมเลือก  จำนวน 3 หน่วย ประจำปีการศึกษา 2560

4. นักศึกษาเข้าห้องประชุมในเวลา 08.00-08.30 น.  และประตูจะปิดในเวลา 08.30 น.  มีพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ เวลา 08.30-12.00 น.  นักศึกษาห้ามเข้าออกห้องประชุมในระหว่างการดำเนินกิจกรรม

5. กิจกรรมเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
6. ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองให้เรียบร้อย ว่าสามารถอยู่ได้ตลอดระยะเวลา ของการจัดกิจกรรมหรือไม่ เพราะนักศึกษาที่จองต้องอยู่ร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดขั้นตอนของฝ่ายจัดกิจกรรมที่จัดขึ้น
7. เมื่อจองแล้วจะไม่สามารถ กดยกเลิกได้ไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. เมื่อทำการจองแล้วให้ดำเนินการพิมพ์ใบจองทันที เพื่อป้องกันระบบไม่สามารถเข้าพิมพ์ได้ในภายหลัง
9. ผู้ที่จองแล้วไม่มาเข้าร่วม หรือ ยกเลิก จะโดนตัดหน่วย กิจกรรมบังคับที่ตนเองได้เก็บสะสมมา จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม
10. การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    นักศึกษาผู้ชาย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา นำเสื้อเข้าในกางเกงให้เรียบร้อย รองเท้าหนังหุ้มส้น ห้ามใส่รองเท้าแต๊ะและกางเกงยีนส์เด็ดขาด
    นักศึกษาผู้หญิง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา กระโปรงพลีทยาวคลุมเข่า นำเสื้อใส่ในกระโปรงให้เรียบร้อย คาดเข็มขัดและติดเข็มมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย รองเท้าคัทชูหุ้มส้น หรือ ผ้าใบสีขาว ห้ามใสรองเท้าแตะ
11. การเข้าร่วมให้นักศึกษานำใบจองมาแสดงในการเข้าร่วมกิจกรรม หากนักศึกษาไม่นำใบจองมาหรือไม่สามารถพิมพ์ไปจองได้จะถือว่าท่านไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น