วิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดโครงการทัศนศึกษาสิ่งทอพื้นเมืองจัด
SSRU admin
2019-03-19 11:22:33
2019-03-17 - 2019-03-20
ณ แหล่งทอผ้าหริภุญชัย ณ จ.ลําพูน และจ.เชียงใหม่

วันที่ 17-20 มีนาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา วิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดโครงการทัศนศึกษาสิ่งทอพื้นเมืองจัด กิจกรรมทัศนศึกษา ณ แหล่งทอผ้าหริภุญชัย ณ จ.ลําพูน และจ.เชียงใหม่