ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จอภาพ 4K รุ่น 21.5 นิ้ว จํานวน 25 เครื่อง
SSRU admin
2019-04-23 16:12:36

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จอภาพ 4K รุ่น 21.5 นิ้ว จํานวน 25 เครื่อง

- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- ราคากลาง