ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2019-01-10 11:41:49

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- ตารางแสดงงบวงเงิน

- TOR