South African Ambassador Thailand Which has visited a special lecture for students and faculty of Suan Sunandha Rajabhat University
SSRU admin
2019-01-21 10:46:35


อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมบุคลากร ต้อนรับ H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางมาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ Celebrating 100 years of Nelson Mandela: Champion of Peace and Reconciliation ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตจึงได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมของสวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งอาจารย์จินต์จิรา ได้บรรยายถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสวนสุนันทา พระประวัติของเจ้านายฝ่ายใน พร้อมทั้งกิจวัตรของข้าหลวงในราชสำนัก และวิวัฒนาการจากสวนท้ายวังจนกระทั่งเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

เมื่อการนำชมเสร็จสิ้น เอกอัครราชทูตได้กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งชื่นชมถึงความงดงามของสถานที่ ซึ่งทำให้ท่านรู้สึกประทับใจมาก และยืนยันว่าจะกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้งอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสำนักศิลปะฯ ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลก โดยมีการวางแนวทางการเผยแพร่ ซึ่งเริ่มต้นจากการฝึกอบรมงานฝีมือให้กับสถานทูตที่ประจำในประเทศไทย และขยายวงกว้างสู่นานาประเทศ เพื่อให้มรดกวัฒนธรรมของชาติเป็นที่รู้จักในระดับโลกมากยิ่งขึ้น