Invite interested people to apply. Competitive knowledge, skills and skills in Thai language
SSRU admin
2019-01-07 10:45:00

เชิญชวนผู้สนใจสมัคร แข่งขันความรู้ ความสามารถ เเละทักษะทางภาษาไทย เข้าร่วมการเเข่งขันในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๐ "เฉลิมทศรัชราชสมัย ฉลองทศวรรษครูไทยรักษ์ภาษา" 

กิจกรรมการเเข่งขัน

- การเเข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา เเละระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

- การเเข่งขันเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา เเละระดับอุดมศึกษา

- การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เเละระดับอุดมศึกษา

ฟังบรรยายพิเศษ "ศิลปะการเห่เรือในพระราชพิธี"

จากนาวาโทณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ หัวหน้าแผนกเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทางเรือ ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา