สวนสุนันทาปลูกฝังจิตสำนึกประชาคมต่อต้านการทุจริต
SSRU admin
2019-01-24 11:21:14


*** วันที่ 23 มกราคม 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเรื่อง “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชนส่วนรวม ความอาย และไม่ทน และไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นวิทยากร 
*** สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ นับเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้การดำเนินงานภาครัฐเกิดคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้องการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น จึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืนต่อไป


*** ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมเพื่อสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต และการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมด้วย

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ประพล สุขสุโฉม : ถ่ายภาพ