Invited to participate in the Ethics and Integrity Project, Year 2016
SSRU admin
2018-10-03 10:24:01
2018-10-09
ห้องศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ


มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ร่วมมือกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำโครงการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ้น ในภาคเรียนที่ 1/2561 - วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 - การบรรยายธรรม เรื่อง “ศีล ๕” โดย พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) วิทยากรจากวัดราชาธิวาสวิหาร - จำนวนนักศึกษา 60 คน - ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด)) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หมายเหตุ1. เป็นนักศึกษาที่ ไม่เคย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1-3 หากเคยเข้าร่วมมาแล้วจะไม่ได้รับหน่วยในโครงการนี้2. ผู้ที่จะทำการจองกิจกรรมต้องเป็นนักศึกษาชั้นปี 1-3 (รหัส 59 และ 61) เท่านั้น จำนวน 60 คน นักศึกษาสามารถจองเข้ากิจกรรมได้ 1 ครั้งเท่านั้น3. กิจกรรมดังกล่าวเป็น กิจกรรมเลือก จำนวน 3 หน่วย ประจำปีการศึกษา 25614. นักศึกษาเข้าห้องประชุมในเวลา 07.30-08.30 น. และประตูจะปิดในเวลา 08.30 น. มีพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ เวลา 08.30-12.00 น. นักศึกษาห้ามเข้าออกห้องประชุมในระหว่างการดำเนินกิจกรรม5. กิจกรรมเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา6. ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองให้เรียบร้อย ว่าสามารถอยู่ได้ตลอดระยะเวลา ของการจัดกิจกรรมหรือไม่ เพราะนักศึกษาที่จองต้องอยู่ร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดขั้นตอนของฝ่ายจัดกิจกรรมที่จัดขึ้น7. เมื่อจองแล้วจะไม่สามารถ กดยกเลิกได้ไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น8. เมื่อทำการจองแล้วให้ดำเนินการพิมพ์ใบจองทันที เพื่อป้องกันระบบไม่สามารถเข้าพิมพ์ได้ในภายหลัง9. ผู้ที่จองแล้วไม่มาเข้าร่วม หรือ ยกเลิก จะโดนตัดหน่วย กิจกรรมบังคับที่ตนเองได้เก็บสะสมมา จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม10. การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาผู้ชาย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา นำเสื้อเข้าในกางเกงให้เรียบร้อย รองเท้าหนังหุ้มส้น ห้ามใส่รองเท้าแตะและกางเกงยีนส์เด็ดขาดนักศึกษาผู้หญิง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา กระโปรงพลีทยาวคลุมเข่า นำเสื้อใส่ในกระโปรงให้เรียบร้อย คาดเข็มขัดและติดเข็มมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย รองเท้าคัทชูหุ้มส้น หรือ ผ้าใบสีขาว ห้ามใสรองเท้าแตะ

11. การเข้าร่วมให้นักศึกษานำใบจองมาแสดงในการเข้าร่วมกิจกรรม หากนักศึกษาไม่นำใบจองมาหรือไม่สามารถพิมพ์ไปจองได้จะถือว่าท่านไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น