หลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ จัดแผนการศึกษา
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา