หลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิชา

หลักสูตร/ปริญญา

สาขาวิชา

บัณฑิตวิทยาลัยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา


ปรัชญาและจริยศาสตร์


ภาษาศาสตร์


นิติวิทยาศาสตร์


การแพทย์แผนไทยประยุกต์

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจ

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสื่อสาร

คณะวิชา

หลักสูตร/ปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการ

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตการเมืองการปกครอง

คณะวิชา

หลักสูตร/ปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน