หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะ


หลักสูตร/ปริญญา


สาขาวิชา

ครุศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู
บัณฑิตวิทยาลัย

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์การจัดการสิ่งแวดล้อม


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ปรัชญาและจริยศาสตร์การบริหารการพัฒนา


รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นโยบายสาธารณะ


นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเมืองการปกครอง


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการฟุตบอลอาชีพ


การจัดการมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ศึกษา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปะการแสดง