หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สาขาวิชาการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตรเพื่อข้าราชการตำรวจและผู้สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
บริหารธุรกิจ
ศิลปะการแสดง
ภาษาศาสตร์(ป โท)
การจัดการฟุตบอลอาชีพ