: > แผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี: > แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
: > แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
: > คำของบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)
: > รายงานผลการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda): > รายงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย: > รายงานประจำปี: > รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (GUR): > สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: > รายงานผลการปฏิบัติราชการ
: > รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
: > คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
: > รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
: > รายงานสรุปผลการดำนเนินการพัฒนาเอลักษณ์
: > แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
: > เล่มองค์ความรู้
: > แผนการจัดการความรู้
: > รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน


Copyright(c) Suan Sunandha Rajabhat University