คณะ
 
 
  - คณะครุศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
  วิทยาลัย
 
 
  - วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
- วิทยาลัยการภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- บัณฑิตวิทยาลัย
     
  วิทยาเขต
 
 
  - สำนักงานวิทยาเขต
- วิทยาเขตศาลายา
- วิทยาเขตระนอง
- วิทยาเขตสมุทรสงคราม
 
  สำนัก
 
 
  - สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
- สำนักงานอธิการบดี
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สำนักทรัพย์สินและรายได้
- สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
     
  กอง
 
 
  - กองกลาง
- กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
- กองนโยบายและแผน
- กองบริการการศึกษา
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา
- งานทะเบียนและวัดผล
- วิเทศสัมพันธ์
 
  ศูนย์
 
 
  - ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิคส์
- ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
- ศูนย์การศึกษาวัดไตรมิตร
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนย์วิทยบริการ
     
  หน่วยงานอื่นๆ
 
 
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
- หน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจ
- โรงเรียนสาธิต
- โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตรกรรมการจัดการ
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด