คณะผู้บริหาร

อธิการบดี

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

รักษาราชการแทน

อธิการบดี

chutikarn.sr@ssru.ac.th

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง

รักษาราชการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

preecha.po@ssru.ac.th

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

รักษาราชการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

somdech.ru@ssru.ac.th

รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ

รักษาราชการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

witthaya.me@ssru.ac.th

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

รักษาราชการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

thanasuwit.th@ssru.ac.th

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์

รักษาราชการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

chananart.me@ssru.ac.th

Top