คณะผู้บริหาร

อธิการบดี

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

อธิการบดี

รองอธิการบดี

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Top