หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู


หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิยาศาสตร์ศึกษา


หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี


หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์


หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

สาขาวิชาการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรเพื่อข้าราชการตำรวจและผู้สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์


หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

บริหารธุรกิจ

ศิลปะการแสดง

ภาษาศาสตร์(ป โท)

การจัดการฟุตบอลอาชีพ


หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา


หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน)