แหล่งเผยแพร่ข้อมูล
> คู่มือ

     - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

     - กระบวนการการให้บริการทางการศึกษาภายในอาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตน> ระเบียบ


     - แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน> ประกาศ

     - แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานขอเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบิติงาน

     - นโยบายการป้องกันและต่อต้านการธุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

     - แนวทางการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม