แหล่งเผยแพร่ข้อมูล

คู่มือกระบวนการ


     - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

     - กระบวนการการให้บริการทางการศึกษาภายในอาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตน   

     - คู่มือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย        

     - คู่มือกระบวนการให้บริการ One Stop Service สำนักงานอธิการบดี         

     - คู่มือกระบวนการให้บริการการจัดการความรู้                 

     - คู่มือกระบวนการธุรการสารบรรณ                                    

     - คู่มือกระบวนการรับนักศึกษา                                                                          

     - คู่มือกระบวนการบริการวิชาการ                                                                                                                                                      

     - คู่มือกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                         

     - คู่มือกระบวนการบริหารพัสดุ

     - คู่มือกระบวนการบริหารงบประมาณกองนโยบายและแผน

     - คู่มือกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

     - คู่มือกระบวนการประชาสัมพันธ์

     - คู่มือกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     - คู่มือกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

     - คู่มือกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

     - คู่มือกระบวนการผลิตผลงานวิจัย

     - คู่มือกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต