สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Hotel and Lodging Business Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Hotel and Lodging Business Management)
ชื่อย่อ : B.A. (Hotel and Lodging Business Management)

3. วัตถุประสงค์
มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีทักษะด้านการปฏิบัติงาน และการบริหารในระดับที่ยอมรับตามมาตรบานสากล พร้อมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจที่พักต่างๆในประเทศไทย

4. โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะ 63 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก 33 หน่วยกิต
(กลุ่มความสนใจเฉพาะ) 15 หน่วยกิต
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ) 18 หน่วยกิต
2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 8 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม 131 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้ประกอบการและพนักงานในธุรกิจที่พักและธุรกิจบริการอาหารประเภทต่าง ๆ
2. ผู้ประกอบการและพนักงานในธุรกิจประชุมสัมมนาและนิทรรศการ
3. ผู้ประกอบการและพนักงานในธุรกิจสปาและสุขภาพ
4. พนักงานในธุรกิจการบิน