ค่าเล่าเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตารางค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)
หลักสูตรลงทะเบียนไม่เกิน 10 หน่วยกิจ
เหมาจ่ายภาคเรียนละ(บาท)
ลงทะเบียนเกิน 10 หน่วยกิจ
เหมาจ่ายภาคเรียนละ(บาท)
1 หลักสูตรการแพทย์แผนไทย7,50015,000
2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์7,50015,000
3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์
(วิทยุ-โทรทัศน์และสาขาภาพยนต์)
7,50015,000
4 หลักสูตรการบัญชี7,00014,000
5 หลักสูตรนิติศาสตร์7,00014,000
6 หลักสูตรนิเทศศาสตร์7,00014,000
7 หลักสูตรศิลปศาสตร์7,00014,000
8 หลักสูตรศิลปกรรม7,00014,000
9 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์7,00014,000
10 หลักสูตรบริหารธุรกิจ7,00014,000
11 หลักสูตรการศึกษา4,0008,000
12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์9,00018,000
13 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์10,50021,000
14 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์15,00030,000
15 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)
10,00020,000
16 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม10,00020,000
17 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ10,00020,000
18 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์12,50025,000
19 หลักสูตรครุศาสตร์8,00014,000


#### อัตราค่าใช้จ่ายแรกเข้า ####
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 200 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 1000 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ 280 - 550 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1400 บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 1500 บาท

----------

#### อัตราค่าใช้จ่ายอื่นๆระหว่างการศึกษา ####
ค่าเอกสารและตำราประกอบการเรียน หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการโรงแรมและที่พัก ภาคเรียนละ 2,700 บาท
ค่าธรรมเนียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ภาคเรียนละ 2,500 บาท