ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน


สรุปรายงานการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชมเชย ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชย


--------


- สรุปรายงานการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชมเชย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนสิงหาคม


- กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชย ประจำปีงบประมาณ 2555 (Update)


- หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง


-คำนำ


-กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน59


-คู่มือการปฏิบัติงานข้อร้องเรียน


-คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร้วมเป็นคณะกรรมการ


-นโยบายการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชย