หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

ครุศาสตร์ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


สาขาวิชาภาษาไทย


สาขาวิชาสังคมศึกษา


สาขาวิชาคณิตศาสตร์


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย


สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ


สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ


สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์


สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม


สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร


สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


สาขาวิชาภาษาจีน


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก


กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและนวัตกรรม


 +สแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม


+สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
นิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


+แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น


+แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ


+แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน


+แขนงวิชาการบริหารงานตำรวจ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
+แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


+แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการบัญชีบัญฑิตสาขาการบัญชี
บริหารธุรกิจบัญฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


สาขาวิชาการเงินการธนาคาร


สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ


สาขาวิชาการตลาด


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ


สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
นิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวารสารสนเทศ


สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร


สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด


สาขาวิทยุโทรทัศน์


สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง


สาขาวิชาการภาพยนตร์ และการสื่อสารการแสดง


สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่


สาขาวิชาภาพเคลื่อนใหวและสื่อผสมคณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


สาขาวิชาคหกรรม


สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม


สาขาวิชาชีววิทยา


สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์


สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ


สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ


สาขาวิชาเคมี


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


สาขาวิชาวิทย์และเทคโนโลยีการอาหาร


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาสถิติประยุกต์คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรม


สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


สาขาวิชาจิตกรรม


สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย


สาขาวิชาศิลปะการละคร


สาขาวิชาคนตรีคณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพพยาบาลศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาลสาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยนานาชาติบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว


สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน


สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก


สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร


สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ


สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์


สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบกคณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์


สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลคณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร


Global Supply Chain Management (English Program)
  สาขาการจัดการการขนส่ง


 

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม


สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง