คณะและหน่วยงาน


คณะ

วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
-
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
-
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 
คณะวิทยาการจัดการ     
-
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปกรรมศาสตร์           

- วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
-
 
วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
- วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
- 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์       
-
 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน         
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

- บัณฑิตวิทยาลัย            
วิทยาเขต
สำนัก
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  
-
 
ศูนย์การศึดษาจังหวัด ระนอง      
- 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี         
 
 
 
 

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม                      

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   
-
 
สำนักงานอธิการบดี     
-
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา       
-
 
สำนักทรัพย์สินและรายได้         
-
 
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์             
กอง
ศูนย์
กองกลาง
-
 
กองคลัง
- 
กองนโยบายและแผน   
-
 
กองบริการการศึกษา     
-
 
กองบริหารงานบุคคล       
-
 
กองพัฒนานักศึกษา
- 
งานทะเบียนและวัดผล           
-
 
วิเทศสัมพันธ์               

- ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน  
-
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     
-
 
ศูนย์วิทยบริการ        
หน่วยงานอื่นๆ 

- หน่วยตรวจสอบภายใน
-
 
โรงเรียนสาธิต   
-
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด